فهرست اعضای هیئت علمی

مؤسسه آموزش عالی میرعماد

رجنامگروهمرتبه علمیمدرک تحصیلی
1علی احمدیگروه آموزشی شهرسازیمربیکارشناسی ارشد
2زهرا خادم شریعتگروه آموزشی هنرمربیکارشناسی ارشد
3شادی شاه بختیگروه آموزشی هنرمربیکارشناسی ارشد
4علی زهراییگروه آموزشی معماریمربیکارشناسی ارشد
5مینا حاجیانگروه آموزشی معماریمربیکارشناسی ارشد
6سیما قربانی کشکولیگروه آموزشی معماریمربیکارشناسی ارشد
7محمدرضا کاکاوندگروه آموزشی معماریمربیکارشناسی ارشد
8هما شیردستگروه آموزشی معماریمربیکارشناسی ارشد