پروفایل شخصی - مینا حاجیان

مؤسسه آموزش عالی میرعماد / گروه آموزشی معماری / مربی


آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی :

رایانامه :


مدارک و رشته تحصیلی
ردیف عنوان مقطع تحصیلی سال شروع سال پایان محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
2 دکتری مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان نمایش پیوند