پروفایل شخصی - شادی شاه بختی

مؤسسه آموزش عالی میرعماد / گروه آموزشی هنر / مربی


آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی :

رایانامه :


مدارک و رشته تحصیلی
ردیف عنوان مقطع تحصیلی سال شروع سال پایان محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ارشد ارتباط تصویری دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند