پروفایل شخصی - علی احمدی

مؤسسه آموزش عالی میرعماد / گروه آموزشی شهرسازی / مربی


آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی :

رایانامه :


مدارک و رشته تحصیلی
ردیف عنوان مقطع تحصیلی سال شروع سال پایان محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین نمایش پیوند
2 دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات نمایش پیوند